Masz pytania? Napisz do nas!
X
 • Jak wygląda odcięcie prądu?

  Odcięcie dostawy prądu to złożony i zdecydowany krok, do którego dostawcy energii elektrycznej uciekają się w skrajnych przypadkach, kiedy wszelkie inne próby odzyskania zaległości płatniczych zawiodą. Proces ten, regulowany przez rygorystyczne przepisy prawne, ma na celu zapewnienie sprawiedliwego traktowania odbiorców, a jednocześnie utrzymanie stabilności i efektywności systemu energetycznego. Jak wygląda odcięcie prądu?

  Kiedy dostawy prądu odcinają energię elektryczną?

  Odcięcie dostawy energii elektrycznej jest krokiem ostatecznym, na który decyduje się dostawca energii w sytuacji, gdy odbiorca nie wywiązuje się z obowiązków płatniczych wynikających z umowy. Proces ten jest ściśle regulowany zarówno przez przepisy prawa, jak i procedury wewnętrzne przedsiębiorstwa energetycznego, mające na celu zapewnienie sprawiedliwości i przewidywalności działań.

  W pierwszej kolejności, po upływie określonego terminu płatności za energię elektryczną, który zazwyczaj wynosi dwa tygodnie, odbiorca otrzymuje wezwanie do uregulowania zaległości. Data wystawienia tego wezwania inicjuje proces, który może prowadzić do odcięcia dostawy energii. Przepisy przewidują, że od momentu wystawienia wezwania do zapłaty, dostawca może rozważyć wypowiedzenie umowy po upływie kolejnego miesiąca bez dokonania wpłaty.

  Odbiorca energii zostaje wówczas poinformowany o zamiarze wypowiedzenia umowy poprzez odpowiednie zawiadomienie. Od chwili otrzymania tego zawiadomienia pozostaje mu jeszcze około dwóch tygodni na pokrycie zobowiązań finansowych. Jeżeli w tym czasie zaległości nie zostaną uregulowane, dostawca energii może formalnie wypowiedzieć umowę i prawnie odciąć dostawę prądu.

  Warto zaznaczyć, że każde z tych działań jest poprzedzone odpowiednimi pismami i zawiadomieniami, co ma na celu danie odbiorcy możliwości uregulowania zadłużenia przed podjęciem najbardziej drastycznych środków, jakim jest odcięcie dostawy energii. Zapłacenie rachunku za prąd jest najlepszym sposobem na zakończenie sporu.

  Po jakim czasie niepłacenia rachunków następuje odłączenie prądu?

  Odłączenie prądu z powodu niepłacenia rachunków jest procesem, który następuje po upływie około sześciu tygodni od pierwotnego terminu płatności, o ile zobowiązania finansowe nie zostaną uregulowane. Proces ten rozpoczyna się od wystawienia wezwania do zapłaty po upływie dwóch tygodni od terminu płatności. Następnie, po miesiącu od daty wystawienia wezwania, odbiorca otrzymuje zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy. Po kolejnych dwóch tygodniach, jeśli płatności nadal nie zostaną dokonane, dostawca prądu może prawnie odłączyć dostawę energii.

  Zaległości u dostawcy – jak uniknąć odłączenia prądu?

  Aby uniknąć odłączenia prądu, konieczne jest podjęcie odpowiednich działań i to natychmiast po otrzymaniu wezwania do zapłaty. Współpraca z dostawcą energii i skorzystanie z dostępnych opcji może zapobiec eskalacji problemu.

  Kontakt z dostawcą energii

  Niezwłoczne zwrócenie się do zakładu energetycznego to podstawa. Informując dostawcę o trudnościach finansowych, można uzyskać wsparcie w postaci planu spłaty czy odroczenia płatności.

  Negocjacja warunków płatności

  Możliwość rozłożenia płatności na raty jest często dostępna dla odbiorców, którzy aktywnie poszukują rozwiązania problemu zadłużenia. Dostawcy energii są zazwyczaj skłonni do negocjacji warunków płatności. Wszystko po to, aby uniknąć procesu odłączenia prądu.

  Uzyskanie odroczenia płatności

  W niektórych przypadkach, szczególnie gdy zaistniały okoliczności losowe lub znaczące pogorszenie sytuacji materialnej odbiorcy, możliwe jest odroczenie terminu płatności. Takie odroczenie daje dodatkowy czas na uregulowanie zaległości bez ryzyka odłączenia prądu.

  Dokumentowanie komunikacji

  Ważne jest, aby wszystkie rozmowy i ustalenia z dostawcą energii były odpowiednio dokumentowane. W razie potrzeby można się do nich odwołać, dzięki czemu każda ze stron ma odpowiednie zabezpieczenie.

  Skorzystanie z pomocy zewnętrznej

  W przypadku, gdy negocjacje z dostawcą energii nie przynoszą rozwiązania, można również zwrócić się o pomoc do lokalnych organizacji wspierających osoby w trudnej sytuacji finansowej lub do rzecznika praw konsumenta.

  Jak wygląda odcięcie energii elektrycznej?

  Odcięcie prądu jest ostatecznością ze strony dostawców prądu. Żadna ze stron nie lubi, kiedy dostarczanie prądu zostaje zakłócone. Niestety niezapłacone faktury sprawiają, że konieczne jest odcięcie energii. Jak takie działanie wygląda w praktyce?

  Komunikacja z odbiorcą – na początku dostawca energii wysyła do odbiorcy formalne wezwanie do zapłaty zaległości. Jeśli wezwanie to jest ignorowane, odbiorca otrzymuje zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy. To zawiadomienie zawiera również informację o planowanym odcięciu prądu, jeżeli dług nie zostanie uregulowany.

  Wypowiedzenie umowy – jeżeli odpowiedź na zawiadomienie nie rozwiązuje problemu, dostawca energii może formalnie wypowiedzieć umowę i zaplanować odcięcie dostawy prądu. Wypowiedzenie umowy również jest dokumentowane i przekazywane odbiorcy.

  Odcięcie techniczne – samo odcięcie prądu jest przeprowadzane przez wykwalifikowanych techników. Może ono obejmować fizyczne odłączenie przyłącza energetycznego do nieruchomości odbiorcy. To może się odbyć poprzez odłączenie przewodów w skrzynce zasilającej, usunięcie bezpieczników lub zablokowanie licznika energii. Czasami używane są również zdalne technologie umożliwiające odłączenie prądu bez konieczności wizyty technika na miejscu.

  Procedury bezpieczeństwa – podczas całego procesu odcięcia prądu, technicy muszą przestrzegać ścisłych procedur bezpieczeństwa, aby zapobiegać wszelkim wypadkom lub uszkodzeniom.

  Rejestracja w systemach – odcięcie prądu jest również rejestrowane w systemach dostawcy energii jako zmiana statusu odbiorcy.

  Ile kosztuje ponowne podłączenie prądu?

  Wznowienie dostaw energii elektrycznej po odcięciu z powodu nieuregulowanych opłat wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów ponownego podłączenia. W Polsce opłata za ponowne podłączenie prądu jest ustalona na jednolitym poziomie i obecnie wynosi 136,86 zł brutto. Jest to kwota uwzględniająca wszystkie niezbędne czynności techniczne i administracyjne związane z przywróceniem dostawy energii do odbiorcy.

  Każde przedsiębiorstwo energetyczne zawiera informacje o tej opłacie w swojej taryfie, która jest publicznie dostępna i powinna być łatwo dostępna dla konsumentów, zarówno na stronach internetowych przedsiębiorstwa, jak i w innych materiałach informacyjnych. Warto zaznaczyć, że opłata ta jest standardowa i niezależna od indywidualnych warunków czy czasu trwania przerwy w dostawie energii.